Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 1 februari 2023

GR8s Integritetspolicy

Varför och för vem?

På GR8 Solutions AB, organisationsnummer 559229-3988, ("GR8", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Den här Integritetspolicyn ("Policyn") är tillämplig för de behandlingar som GR8 är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida www.gr8solutions.se (tillsammans "Funktioner").

Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt Gällande rätt.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

"Tjänsten" är Telekommunikation, mobiltelefoni och abonnemang, växellösningar, skrivartjänster, finansiering.

GR8s personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som GR8 är Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.

Vi på GR8 behandlar våra kunders personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster på ett effektivt och säkert sätt. Vi samlar in och använder personuppgifter för att kunna kommunicera med våra kunder, för att hantera betalningar och för att tillhandahålla de tjänster som våra kunder har begärt. Vi behandlar endast personuppgifter som är relevanta för vårt syfte och vi följer alla tillämpliga lagar och regler för att säkerställa att våra kunders personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Vi sparar endast personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla vårt syfte eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Vi respekterar våra kunders rättigheter till privatliv och dataskydd. Våra kunder har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dem, rätten att korrigera felaktiga uppgifter och rätten att radera personuppgifterna i vissa fall. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra kunder är medvetna om sina rättigheter och hur de kan utöva dem. Vi strävar efter att skapa en öppen och transparent relation med våra kunder när det gäller behandlingen av personuppgifter. Vi informerar våra kunder om hur vi samlar in och använder personuppgifter och vi uppmuntrar dem att kontakta oss om de har frågor eller oro kring dataskydd. Sammanfattningsvis behandlar vi våra kunders personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster på ett effektivt och säkert sätt, samtidigt som vi respekterar deras rättigheter till dataskydd och privatliv.

GR8s behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Registrerade och lagringstid

De tilltänkta mottagarna av denna Policy är följande grupper, vars personuppgifter vi lagrar i enlighet med nedan kriterier.

 • Användare av Tjänsten

Användares personuppgifter kommer att lagras under den tid som de använder Tjänsten samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som t.ex. att hantera påstådda fel i Tjänsten.

 • Potentiella kunder

Potentiella kunders personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att avgöra om de vill ingå avtal.

 • Kunder

Personuppgifter tillhörande kunder kommer att lagras under den tid som krävs för att leverera produkter samt fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. hantera reklamationsärenden.

 • Anställda hos potentiella kunder

Anställdas personuppgifter hos potentiella kunder kommer att lagras under den tid som krävs för att avgöra om den potentiella kunden vill ingå avtal.

 • Anställda hos befintliga kunder

Personuppgifter tillhörande anställda kommer att lagras under den tid som krävs för att tillhandahålla tjänsten samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som t.ex. att hantera påstådda fel i tjänsten.

Behandlingar och ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter.

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för följande ändamål:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter för att bekräfta din identitet, verifiera dina uppgifter och kunna kommunicera med dig
 • Information om din användning av tjänsten eller produkten för att kunna förbättra din kundupplevelse

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter på ett antal olika sätt. Vi får främst tillgång till dina personuppgifter:

Rättsliga grunder

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har s.k. laglig grund för respektive behandling. I vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter främst på följande grunder:

Samtycke - GR8 behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

Avtal - Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.

Intresseavvägning - GR8 får behandla personuppgifter om vi bedömt att det finns ett berättigat intresse som väger tyngre än den Registrerades skydd för den personliga integriteten och om Behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet ex. vid direkt marknadsföring.

Om du vill ha ytterligare information kring vilken eller vilka rättslig(a) grund(er) som vi behandlar just dina personuppgifter för har du alltid rätt att begära ut ett s.k. registerutdrag. Läs mer under "Hur du använder dina rättigheter" nedan.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig i ett s.k. registerutdrag. Av registerutdraget framgår de bl.a. vilka av dina personuppgifter vi har lagrade samt för vilka ändamål och på vilken rättslig grund. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig till oss så fixar vi det!

Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag

eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd för den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter.
 • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig.
 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för, förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sedan kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

Hur du använder dina rättigheter

Begär tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Detta innebär att du kan begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar, varför vi behandlar dem, och hur länge vi kommer att lagra dem. Begär rättelse av dina personuppgifter: Om du anser att någon av dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära att dessa rättas. Du kan göra detta genom att kontakta oss och ge oss informationen som behövs för att korrigera uppgiften. Begär radering av dina personuppgifter: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för, om du har återkallat ditt samtycke för behandlingen eller om behandlingen sker olagligt. Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig eller att dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter: Om du inte längre vill att dina personuppgifter ska behandlas för vissa ändamål, till exempel för direktmarknadsföring, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål. För att utöva dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta oss på företaget och begära att vi vidtar åtgärder enligt dina önskemål. Vi kommer att behandla din begäran så snabbt som möjligt och utan kostnad för dig, såvida det inte kräver oproportionerliga ansträngningar från vår sida. Om vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att förklara varför och vilka alternativ som finns tillgängliga för dig.

Överföring av Personuppgifter

För att bedriva vår verksamhet tar vi hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden. Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Våra kategorier av Personuppgiftsbiträden

Nedan är kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina uppgifter med.

 • Leverantörer av marknadsföringstjänster, t.ex. reklambyrå för framtagande av kampanjer eller leverantör för hjälp med utskick genom post eller mail.
 • IT-leverantörer för exempelvis affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i våra affärssystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter).
 • System för att genomföra kundanalys och ta fram statistik för att bidra till branschstatistik samt för att förbättra kundupplevelsen.

Säkerhet

GR8 har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.

Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 • Interna styrdokument (policys/instruktioner)
 • Inlogg- och lösenordshantering

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

 • Kryptering
 • Säkert nätverk
 • Säkerhetskopiering

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/). Du kan också kontakta myndigheten på imy@imy.se.

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Cookiepolicy GR8 Solutions

Vår webbplats använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera besöksstatistik. Cookies är små filer som sparas på din enhet när du besöker vår webbplats.

Vi använder förstapartscookies för att samla in information om din användning av vår webbplats och för att spara dina preferenser. Vi använder också tredjepartscookies från Google Analytics för att analysera besöksstatistik och för att förbättra vår webbplats.

Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies. Om du vill kontrollera och hantera cookies på din enhet kan du ändra inställningar i din webbläsare eller enhet.

Tänk på att om du blockerar eller tar bort cookies kan vissa funktioner på vår webbplats sluta fungera.

Kontakt

Hör av dig till oss om du har frågor om dina rättigheter eller om du har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter:

support@gr8solutions.se